🧶Víte, jaká jsou nejoblíbenější klubka Butterfly? Moudrost, Ostružiny a Poseidon. A po zadání kódu 3TOPKY je můžete mít celý týden s 20% slevou💜

Soutěž o 3 dárkové poukázky

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE “Soutěž o 3 dárkové poukázky”

 

1. ORGANIZÁTOR A POŘADATEL SOUTĚŽE

Organizátorem a pořadatelem soutěže je eshop Tvorboshop.cz - Jitka Novodomská, IČO: 03757854, sídlem Kosmonautů 768, Jičín, 506 01 (dále jen pořadatel).

 

2. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá v termínu od 26. 12. 2021 do 31. 1. 2022 na území České republiky.

Tato pravidla upravují podmínky soutěže pro soutěžící s bydlištěm na území České republiky.

 

3. ÚČAST V SOUTĚŽI

Soutěže se může zúčastnit jakákoliv fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky, která splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“ či „účastník“ soutěže). Osoby mladší 18 let se mohou zúčastnit soutěže pouze s výslovným souhlasem jejich zákonných zástupců. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi, pořadateli či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých. Dále osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném vztahu k zaměstnanci nájemní jednotky, ke které se daná soutěž vztahuje a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých. Každý soutěžící se může zúčastnit soutěže pouze jedenkrát za celou dobu konání soutěže. Účast v soutěži není zpoplatněna ani podmíněna nákupem produktu pořadatele soutěže.

 

4. MECHANIKA SOUTĚŽE/HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM

Do soutěže budou zařazeni všichni soutěžící, kteří v průběhu doby konání soutěže vyplní formulář/dotazník uveřejnění na této adrese https://bit.ly/znate-tvorboshop (dále jen "formulář") týkající se společnosti pořadatele a zadají platnou emailovou adresu, aby bylo možné je kontaktovat ohledně výhry. Účast v soutěži není podmíněna udělením souhlasu k zasílání marketingových sdělení. Slosování proběhne do 7 pracovních dní ode dne ukončení doby konání soutěže. 

 

5. VÝHERCI

Výhercem se stávají celkem 3 soutěžící.

 

6. VÝHRY

Každý výherce dostane dárkovou poukázku v hodnotě 200 Kč na nákup na eshopu www.tvorboshop.cz a to prostřednictvím emailové adresy, kterou zadal do formuláře. Poukázku není možné směnit za hotovost.

 

7. OZNÁMENÍ VÝHERCŮ

Výherci budou oznámeni do 7 pracovních dní po ukončení soutěže na této webové stránce www.tvorboshop.cz a zároveň budou kontaktováni na emailovou adresu, kterou vyplnili v soutěžním formuláři.

 

8. PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHER

Výhru, kterou z důvodů spočívajících nikoli na straně pořadatelů nebo organizátora nebude možno doručit, propadá ve prospěch pořadatele. Na výhru nevzniká právní nárok a není možné ji směnit za hotovost ani místo ní požadovat jiné plnění. Výhra není soudně vymahatelná.

 

9. OSOBNÍ ÚDAJE

Soutěžící souhlasí se zpracováním emailové adresy pořadatelem pro možnost kontaktování výherců.

 

10. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění. Bude-li mít pořadatel či organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play. 

 

Organizátor/pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci. Organizátor/pořadatel neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrou v soutěži nebo v souvislosti s nimi. Organizátor soutěže je oprávněn s konečnou platností a s předchozím souhlasem pořadatele vyloučit soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy, způsobilým ovlivnit výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí organizátora je konečné, bez možnosti odvolání. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s tím, že organizátor a pořadatel je oprávněn bezplatně zveřejňovat jména a příjmení nebo obrazové, zvukové, obrazově zvukové záznamy týkajících se výherců nebo jejich projevů osobní povahy (video, fotografie, písmo, hlas apod.), ve sdělovacích prostředcích, na Internetu nebo v propagačních materiálech organizátora a pořadatele soutěže. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a pořadatelem a nebo organizátorem řídí právním řádem České republiky.

 

V Jičíně dne 26. 12. 2021

 

 

VÝHERCI

Eva.j***s@seznam.cz
botosov***0@seznam.cz